Czyli jak sporządzić budżet całego przedsiębiorstwa, a następnie kontrolować jego wykonanie.

Budżetowanie to metoda zarządzania, zorientowana na wspomaganie funkcji planistycznej i kontrolnej w przedsiębiorstwie. Obejmuje sporządzanie szczeblowych budżetów cząstkowych na poziomie operacyjnym (budżety przychodów, produkcji, kosztów bezpośrednich, pośrednich) oraz budżetów finansowych (elementów sprawozdania finansowego pro forma). Konsolidacja wszystkich budżetów cząstkowych umożliwia stworzenie budżetu głównego dla całego przedsiębiorstwa, a następnie kontrolę dokonań różnych ośrodków odpowiedzialności.

Program szkolenia

Szkolenie obejmie dwie zasadnicze części:
I. Omówienie problematyki związanej z budżetowaniem oraz przykłady praktyczne, które wyjaśnią wszystkie kategorie kosztowe, niezbędne do poprawnej konstrukcji budżetu, konstrukcję poszczególnych budżetów oraz aspekty organizacyjne budżetowania.

II. Autorskie case study, które wyjaśni całościowy proces budżetowania dzięki przyjęciu określonych założeń.

 

I. Uwarunkowania związane z projektowaniem procedur budżetowych.

1. Projektowanie procedur budżetowania w controllingu przedsiębiorstwa:

– kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności;
– ocena i kontrola dokonań centrów produkcji, kosztów, zysku i inwestycji;
– rozliczanie kosztów pośrednich na wydziały i produkty.

2. Podstawowe uwarunkowania budżetowania w controllingu:

– cele, funkcje i zasady budżetowania – po co budżetować;
– proces i etapy budżetowania;
– metody budżetowania (odgórne i oddolne, przyrostowe i od zera);
– rodzaje budżetów (sztywne i elastyczne, statyczne i kroczące).

3. Kluczowe problemy dotyczące budżetowania kosztów:

– klasyfikacje kosztów w różnych układach na potrzeby budżetowania;
– struktura kosztu wytworzenia oraz kosztu pełnego produktu;
– analiza zmienności kosztów w budżetowaniu, koszty zmienne i stałe.

4. Budżet główny całego przedsiębiorstwa:

– budżety operacyjne – przygotowanie i skoordynowanie budżetów przychodów i kosztów;
– budżety finansowe – sporządzanie sprawozdania finansowego pro forma (budżet gotówki, bilans pro forma – rachunek wyników pro forma);
– konsolidacja budżetów cząstkowych w budżet główny.

5. Organizacyjne aspekty budżetowania:

– problemy instytucjonalizacji budżetowania;
– zadania komórki zajmującej się budżetowaniem;
– instrukcja budżetowania;
– komisja budżetowa;
– harmonogram budżetowania.

6. Kontrola wykonania budżetów i analiza odchyleń:

– operacyjnych;
– finansowych.

II. Case study, czyli sporządzenie modelowego budżetu głównego wraz z analizą odchyleń.

1. Krok pierwszy – sporządzenie budżetów operacyjnych.

Na tym etapie case study ukazane zostanie sporządzenie szeregu cząstkowych budżetów operacyjnych na podstawie umownych założeń:

– budżet sprzedaży;
– budżet produkcji;
– budżet zużycia materiałów bezpośrednich;
– budżet kosztów zakupionych materiałów;
– budżet zapasu końcowego materiałów bezpośrednich;
– budżet kosztów wynagrodzeń bezpośrednich;
– budżet kosztów pośrednich produkcji;
– budżet kosztów sprzedaży;
– budżet kosztów ogólnego zarządu;
– budżet kosztów wytworzenia;
– budżet wyniku ze sprzedaży na poziomie EBIT.

Wszystkie budżety są powiązane i wymagają uzgodnienia oraz dynamicznego powiązania w arkuszu kalkulacyjnym zgodnie z instrukcjami trenera.

2. Krok drugi – sporządzenie budżetów finansowych.

W tej części dochodzi do konsolidacji danych z budżetów operacyjnych i budżetu kapitału do poziomu budżetów finansowych tak, aby stworzyć całościowy budżet przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia ukazane zostaną procedury konstrukcji:

– budżetu wpływów i wydatków (po wcześniejszym zestawieniu wpływów ze sprzedaży i wydatków operacyjnych, przy czym jest to ujęcie cash flow, ponieważ wpływy = przychody i wydatki = koszty).

Następnie zostanie sporządzone sprawozdanie finansowe pro forma:

– bilans pro forma;
– rachunek zysków i strat pro forma;
– rachunek przepływów pieniężnych pro forma, czyli budżet gotówki.

3. Krok – kontrola wykonania budżetów.

Kontrola wykonania budżetów rozpocznie się od kontroli wykonania budżetów operacyjnych na podstawie podanych założeń dotyczących wielkości rzeczywistych.
W trakcie case study kalkuluje się rzeczywisty koszt wytworzenia oraz rzeczywisty wynik ze sprzedaży na poziomie EBIT, a następnie porównuje się budżet sztywny, elastyczny i dane rzeczywiste. W tym celu trener wyjaśni zasady tworzenia budżetu elastycznego.
Dodatkowo w celu wyjaśnienia odchyleń budżetowych należy uzgodnić wynik finansowy z budżetu sztywnego z wynikiem rzeczywistym. Na zakończenie case study będzie sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetów finansowych.

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – godziny: 10:00-16:00
Dzień 2 – godziny: 09:00-15:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) CENA: 500 zł