Podejmowanie decyzji rodzących skutki finansowe w warunkach ryzyka i niepewności.

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj, ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych krokach w biznesie.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom:
– zrozumieć, w jaki sposób realizacja projektów inwestycyjnych jest połączona z zarządzaniem finansami firmy i jej ogólną kondycją finansową,
– poznać główne narzędzia, dzięki którym będą w stanie samodzielnie ocenić ogólną kondycję finansową firmy oraz atrakcyjność i realność planowanych projektów inwestycyjnych,
– poznać obszar współfinansowania realizacji projektów inwestycyjnych z środków Unii Europejskiej.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zarządzania finansami:

– główne cele i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw,

– podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania finansami,

– najważniejsze instrumenty i cele zarządzania finansami,

– zewnętrzne uwarunkowania podejmowania decyzji finansowych,

– sposoby mierzenia stopnia realizacji celów finansowych.

2. Analiza sprawozdania finansowego:

– rola i cele sprawozdania finansowego,

– analiza: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów finansowych, informacji dodatkowej,

– wpływ operacji gospodarczych na zawartość sprawozdania finansowego.

Zadanie praktyczne: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wyników analizy sprawozdania finansowego.

3. Wskaźniki finansowe w zarządzaniu finansami:

– omówienie i dobór właściwych wskaźników finansowych,

– obliczanie wskaźników finansowych,

– interpretacja wskaźników finansowych,

– podejmowanie decyzji finansowych w oparciu o wskaźniki finansowe.

Zadanie praktyczne: Wyliczenie wybranych wskaźników finansowych oraz ich interpretacja.

4. Realizacja projektów inwestycyjnych:

– kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych,

– zasady opracowywania biznesplanów,

– źródła finansowania projektów inwestycyjnych,

– ocena atrakcyjności projektów inwestycyjnych,

– ocena realności realizacji projektów inwestycyjnych.

Zadanie praktyczne: Analiza i ocena przykładowego projektu inwestycyjnego.

5. Rola dotacji Unii Europejskiej w procesie inwestycyjnym:

– podstawowe zasady korzystania z dotacji Unii Europejskiej,

– korzyści z współfinansowania inwestycji środkami Unii Europejskiej,

– opracowanie koncepcji projektu inwestycyjnego,

– prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie,

– realizacja projektu inwestycyjnego,

– rozliczenie projektu inwestycyjnego.

Zadanie praktyczne: Analiza i ocena przykładowych projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem dotacji Unii Europejskiej.

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – godziny: 10:00-18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00-17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) CENA: 500 zł