Czyli jak badać efektywność projektów rozwojowych i dbać, aby przynosiły wartość organizacji.

Produkt udoskonali Twoje umiejętności w zakresie planowania, przygotowania i realizacji procesu oceny efektywności szkoleń. Poznasz, jak oceniać efektywność zrealizowanych szkoleń w oparciu o modele D. Kirkpatricka i J. Philipsa. Dowiesz się, w jaki sposób dobierać narzędzia, metody i wskaźniki oraz poznasz najczęściej stosowane spośród nich. Nauczysz się, w jaki sposób analizować zebrane dane, jak liczyć wskaźnik ROI szkolenia oraz w jaki sposób prezentować otrzymane wyniki i wnioski szkolenia.

Jak sprawdzić, czy szkolenie przyniesie korzyści organizacji jeszcze przed jego rozpoczęciem? Jak zadbać o to, aby szkolenia związane były z celami biznesowymi organizacji? Jak oceniać efektywność zrealizowanych szkoleń w oparciu o modele D. Kirkpatricka i J. Philipsa? Jak wybrać metody i wskaźniki? Jak zbierać i analizować dane? Kogo zaangażować w proces oceny? Na te pytania odpowiada szkolenie.

16 godzin szkolenia skoncentrowanego na ocenie efektywności pozwala na wykorzystanie wielu interaktywnych metod, w tym na zajęcia warsztatowe poświęcone projektowaniu konkretnych narzędzi oraz analizowanie przypadków pokazujących kontekst i zasady prowadzenia ewaluacji szkoleń.

 

Cele szkolenia i efekty kształcenia:

  • umiejętność oceny przed rozpoczęciem projektu, czy warto go realizować (ewaluacja ex ante);
  • umiejętność oceny po realizacji projektu,w jakim stopniu zrealizował on założone cele (ewaluacja ex post);
  • umiejętność przygotowania narzędzi do zebrania potrzebnych danych i dokonania analizy uzyskanych wyników;
  • poznanie 4 grup metod stosowanych w badaniu efektywności szkoleń;
  • określanie wskaźników i antywskaźników;
  • umiejętność przygotowania ankiety reakcji i następczej;
  • umiejętność posługiwania się arkuszami obserwacji;
  • umiejętność weryfikacji testów wiedzy;
  • poznanie zasad obliczania zwrotu z inwestycji (ROI);
  • poznanie zasad przygotowywania raportów z badan i wykorzystywania ich w organizacji.

 

Program szkolenia:

Dzień 1. szkolenia
1. Wprowadzenie:

–  przedstawienie się trenera i uczestników;
–  przedstawienie celu i programu szkolenia;
–  zasady pracy;
–  oczekiwania uczestników.

2. Ocena efektywności szkoleń – definicje, cele i modele:

–  ewaluacja i walidacja szkoleń;
–  kryteria ewaluacji;
–  cele i rodzaje ewaluacji;
–  ewaluacja jako proces;
–  modele oceny efektywności szkoleń.

3. Ewaluacja wstępna (ex ante):

– Matryca projektu rozwojowego.
– Drzewo problemów i drzewo celów.
– Weryfikacja badania potrzeb szkoleniowych.
– Weryfikacja celów.
– Cele szkoleniowe a cele biznesowe.

4. Metody i wskaźniki w ocenie efektywności szkoleń:

–  Wskaźniki i anty-wskaźniki.
–  Źródła wskaźników.
–  Metody badawcze.
–  Kryteria doboru metod.
–  Zasada triangulacji.
–  Etyka prowadzenia badań.
–  Etyka analizy danych.

5. Ocena reakcji na szkolenie:

–  Ankieta jako narzędzie badawcze.
–  Ankieta oceny szkolenia.

Dzień 2. szkolenia
6. Testy wiedzy i umiejętności:

–  Konstrukcja testów wiedzy.
–  Pre- i post-testy.
–  Zasady budowania pytań.
–  Badanie przyrostu umiejętności.
–  Obserwacja jako metoda badawcza.

7. Pomiar zmiany zachowań po szkoleniu:

–  Ankieta następcza.
–  Plany wdrożeniowe.
–  Zasady prowadzenia obserwacji.
–  Listy sprawdzające.
–  Konstruowanie kwestionariusza następczego.
–  Wywiady indywidualne i grupowe.
–  Przygotowywanie i prowadzenie wywiadu zogniskowanego.

8. Obliczanie ROI szkolenia:

–  Wskaźniki zwrotu z inwestycji.
–  Metodologia obliczania zwrotu z inwestycji (roi).
–  Metody wyodrębniania wyników.
–  Obliczanie kosztów.

9. Analiza i raportowanie wyników badań:

–  Podstawy wnioskowania statystycznego.
–  Analiza danych z ankiet.
–  Analiza danych z wywiadów.
–  Analiza wyników testów.
–  Analiza wyników obserwacji.
–  Przygotowywanie raportów.
–  Zasady informowania o wynikach.

10. Zakończenie:

–  Podsumowanie.
–  Rozdanie certyfikatów.

 

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – godziny: 10:00 – 18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00 – 17:00

 

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

Cena: 500 zł