Zdobyta wiedza pozwoli Państwu na udoskonalenie własnego warsztatu szkoleniowego dzięki poznanym technikom i metodom prowadzenia szkoleń, zasadom komunikacji z grupą oraz umiejętności określenia własnych predyspozycji trenerskich.

Opis szkolenia:

Uczenie się i rozwój przez całe życie staje się coraz bardziej powszechne. Z drugiej strony wiele osób posiada bardzo dużą wiedzę i umiejętności, którymi mogłoby podzielić się z innymi. Często brakuje im jednak kompetencji metodycznych i pewności, czy potrafią nauczać innych. Warsztaty te mogą być dla tych osób okazją do zdobycia podstawowej wiedzy na temat uczenia się dorosłych, technik przygotowania i prowadzenia szkoleń. Uczestnicy będą mogli sprawdzić się w roli trenera poprzez podjęcie próby zbudowania własnych konspektów szkoleniowych oraz poprowadzenie fragmentów szkoleń w oparciu o wybrane techniki. Wymiana pomysłów, uwag, wsparcie trenera prowadzącego powinno pomóc w jasnym określeniu dalszej drogi rozwoju jako trenera. Po zakończonych warsztatach uczestnicy, poprzez kontakt elektroniczny, będę mogli uzyskać radę, czy też skonsultować swoje projekty z trenerem prowadzącym.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do warsztatów.

Aspekty organizacyjne.
Poznanie się uczestników.
Stworzenie mapy potrzeb.
Ustalenie zasad współpracy w grupie.
Rola sesji wprowadzającej – sposoby jej przeprowadzenia.
Ćwiczenie: Cele i elementy sesji wprowadzającej, techniki realizowania poszczególnych elementów.

2. „Maszyna uczenia” (ok. 1, 5 godz.).

Uczenie się osób dorosłych:
– podobieństwa i różnice pomiędzy uczeniem się dzieci i dorosłych,
– czynniki mające wpływ na tempo i jakość uczenia się dorosłych – wnioski praktyczne (co powinien brać pod uwagę trener),
– rola trenera w różnych sytuacjach uczenia się dorosłych.
Cykl treningowy:
– identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych: cele, zakres, sposoby, czas, konsekwencje nieprawidłowej identyfikacji i analizy bądź jej braku  – ćwiczenie w oparciu o rzeczywiste przykłady.
Projektowanie, prowadzenie i ocena postępów w realiach uczestników.

3. Przygotowywanie szkolenia : ćwiczenie – ok. 2 godz.

Aspekt merytoryczny:
– definiowania celów szkolenia w odniesieniu do potrzeb szkoleniowych oraz możliwości organizacyjno-finansowych,
– układanie treści merytorycznej szkolenia,
– wybór metod i technik szkoleniowych,
– przygotowanie pomocy i materiałów szkoleniowych,
– wybór narzędzi oceny szkolenia,
– tworzenie finalnego konspektu szkolenia (przykłady, praca uczestników).
Aspekt organizacyjny:
– planowanie aspektów organizacyjnych – lista kontrolna,
– wpływ aspektów organizacyjnych na przebieg i efektywność szkolenia.

4. Prowadzenie (ok. 6 godzin).

Metody i techniki prowadzenia spotkań:
– metoda zorientowana na uczącego się i na trenera,
– techniki uczenia – przegląd, kryteria wyboru.
Ćwiczenie wybranych technik (nagrania oraz informacja zwrotna).
Wykład: budowanie zainteresowania, pozytywnego nastawienia oraz zrozumienia u słuchaczy poprzez komunikację werbalną i niewerbalną; podstawowe zasady prezentacji.
Dyskusja.
Studium przykładu.
(Ew. inne zgłoszone wcześniej przez uczestników, np. odgrywanie ról, gry, studia przypadków.)
Techniki podnoszenia motywacji i aktywności grupy, w tym ćwiczenia ułatwiające budowanie atmosfery (tzw. lodołamacze i „podgrzewacze”).
Analiza dynamiki grupowej oraz techniki wpływu:
– Co to jest proces grupowy.
– Sygnały trudności w pracy grupy – możliwości interwencji; zasady udzielania informacji zwrotnej poszczególnym osobom oraz grupie.
Ćwiczenie: wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

5. Ocena efektów:

– poziomy oceny,
– zastosowanie testów, ankiet, obserwacji, wywiadów.

6. Podsumowanie.

Podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności – dalsze możliwości rozwoju.
Rola sesji końcowej.
Ocena szkolenia.

Informacje dodatkowe:

Agenda:

Dzień 1 – godziny: 10:00-18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00-17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

CENA: 500 zł