Liczba godzin: 16 godzin

 

Cena szkolenia: 500zł

 

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w sekretariacie College Medyczny);
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie następujących kompetencji i umiejętności przez uczestników:

 • poznanie procesu i mechanizmów budowania zaufania i autorytetu w procesie mentoringowym,
 • poznanie procesu diagnozy i planowania potrzeb rozwojowych,
 • rozwinięcie umiejętności zarządzania procesem edukacyjnym w taki sposób, żeby skutecznie wpływać na proces uczenia się jednostki,
 • pogłębienie samoświadomości własnej roli jako mentora,
 • rozwinięcie umiejętności profesjonalnego przygotowania, prowadzenia i ewaluacji procesu mentoringu,
 • rozwinięcie umiejętności stosowania metodologii i technik edukacyjnych w procesie mentoringu,
 • poznanie psychologicznych mechanizmów uczenia się i specyfiki uczenia się dorosłych,
 • wzmocnienie świadomości typologii postaw osób uczących się i poznanie sposobów dostosowania procesu uczenia do indywidualnych predyspozycji uczącego się.

 

Grupa docelowa:

Osoby pracujące w kadrach zarządzających.

 

Ramowy program kursu:

Dzień 1 – godziny: 10:00 – 18:00

Dzień 2 – godziny: 09:00 – 17:00

 1. Skuteczne oddziaływanie na opinię publiczną poprzez media (perswazja a manipulacja):

Techniki perswazji medialnej.

Jaka manipulacja jest skuteczna?

ĆWICZENIE 1 – Rozpoznawanie komunikatów perswazyjnych oraz manipulacyjnych w wywiadach telewizyjnych (praca na bazie fragmentów telewizyjnych programów publicystycznych). Celem ćwiczenia jest wprowadzenie uczestników w temat szkolenia i pokazanie im wariantów obrony przed technikami manipulacyjnymi.

 1. Prawda, ale niecała.

Wykorzystywanie powierzchowności przekazu do tworzenia wrażenia medialnego.

ĆWICZENIE 2 – Tworzenie tekstów prasowych. Ćwiczenie polega na wykorzystywaniu niejednoznaczności przekazu i gry słów w komunikatach medialnych. Uczestnicy poznają sposoby i techniki rozmywania wypowiedzi i kierowania niewygodnych tematów na bezpieczne dla nich tory.

 1. Tajemnica sukcesu w kontaktach z mediami. Warsztat, cz. I:

Media – ich siła i słabości.

Reguły współpracy z dziennikarzami.

Otwartość, rzetelność, wiarygodność – elementy budowania relacji.

ĆWICZENIE 3 – Rozmowa z dziennikarzem. Mity i stereotypy w kontaktach z mediami. Celem warsztatu jest oswojenie uczestników z wystąpieniami publicznymi i medialnymi. Każdy z nich wciela się w role (dziennikarza, rozmówcy). W trakcie tego ćwiczenia coach dokonuje diagnozy mocnych i słabych stron uczestnika szkolenia. Podaje też konstruktywne propozycje zmian i sposoby na modyfikację niepożądanych postaw.

 1. Tajemnica sukcesu w kontaktach z mediami. Warsztat, cz. II:

Projektowanie długotrwałych kontaktów z redakcją.

Spotkania nieformalne, plotki i informacje, lobbing.

ĆWICZENIE 4 – Oswajanie dziennikarzy. Budowanie długofalowych relacji na linii menedżer – dziennikarz z wykorzystaniem technik wpływu. W trakcie ćwiczenia uczestnicy uczą się rozpoznawania intencji dziennikarzy oraz sposobów redukowania ich agresywnych postaw. Zadaniem uczestników treningu jest też projektowanie strategii kontaktów z wybranymi redakcjami.

5. Wywiady prasowe, radiowe i TV, cz. I:

Specyfika studia radiowego i telewizyjnego – zasady zachowania.

Opanowanie tremy – wizualizacja, oswajanie wyglądu i głosu.

ĆWICZENIE 5 – Wywiad w mediach elektronicznych – warsztat z użyciem kamery i mikrofonu. Uczestnicy treningu biorą czynny udział w zainscenizowanym przez coacha programie publicystycznym.

 1. Efekt pierwszego wrażenia – elementy mowy ciała.
 2. Rozmowa z dziennikarzem przed nagraniem.
 3. Wywiady prasowe, radiowe i TV, cz. II:

Triki telewizyjne, czyli co zrobić, by kamera nas kochała.

Trudne pytania – jak sobie radzić – opanowanie i riposta.

ĆWICZENIE 6 – trening z kamerą („setki”, rozmowa „live”, wywiad nagrywany), cz. I:

Kilku na jednego – rozbijanie koalicji.

Słabe strony pytających.

ĆWICZENIE 7 – trening z kamerą („setki”, rozmowa „live”, wywiad nagrywany), cz. II:

Analiza nagranego materiału.

Dyskusja grupowa – co było dobrze, a co można zmienić (różne punkty widzenia).

 1. Prawo prasowe – możliwości i ograniczenia:

Świat mediów – pułapki i zagrożenia.

Autoryzacja.

Sprostowania.

 1. Pisanie tekstów prasowych i sponsorowanych:

Reguły dobrego pisania.

Zasady konstruowania ciekawych tekstów.

ĆWICZENIE 8 – Pisanie tekstów prasowych. Styl szkolny, urzędowy i prasowy. Celem ćwiczenia jest nauczenie Uczestników konstruowania tekstów dziennikarskich, zrozumienie i przyswojenie „filozofii” i zasad tworzenia materiałów prasowych.

 1. Błędy i wypaczenia w tekstach prasowych.
 2. Ekonomika języka – prostota, nie – prostactwo.

ĆWICZENIE 9 – TEST lub QUIZ.

 1. Wizyta w studiu radiowym i telewizyjnym – zajęcia praktyczne:

Próba mikrofonu (ustawienie głosu).

Próba kamery (światło, postawa ciała, kontrola gestów i ich „telewizyjna adaptacja”).

ĆWICZENIE 10 – „Poligon” – 5-minutowy wywiad z uczestnikiem prowadzony przez coacha (rejestracja na płycie DVD, która dołączana jest do materiałów poszkoleniowych; trafiają one do uczestnika wraz z komentarzem i wskazówkami trenera).

 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:

– Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.

– Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.

– W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.

– Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od trenera/eksperta czy follow up.

– W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.

– Szkolenie może być prowadzone przez dwóch trenerów/ekspertów.

– W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą trenerów/ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

 

Efekty uczenia się:

Uczestnik podczas szkolenia nabywa umiejętności niezbędnych do pracy w kadrach zarządzających.

 

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Certyfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago-Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

 

Zapewniamy:

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.