Szkolenie uczy, jak skutecznie motywować i dbać o rozwój pracowników dzięki SOOP.

Główne cele systemów okresowych ocen pracowniczych (SOOP) to właściwe i precyzyjne rozwijanie umiejętności i kwalifikacji pracowników oraz zwiększenie ich motywacji poprzez precyzyjne określenie efektywności pracy poszczególnych osób w kontekście całej firmy. Efekty takie można uzyskać dzięki właściwie przygotowanemu i przeprowadzonemu systemowi ocen okresowych oraz dzięki właściwie przeprowadzonym rozmowom przekazującym oceny, czyli rozmowom oceniającym.

Opis szkolenia:

 1. Wprowadzenie – systemy ocen pracowniczych:
  a) czemu służy ocenianie,
  b) rodzaje systemów oceniania,
  c) niebezpieczeństwa wynikające z oceniania pracowników,
  d) korzyści i cele oceniania – dla organizacji, dla ocenianych i dla przełożonych.
 2. Etapy realizacji systemu oceniania pracowników i miejsce rozmów oceniających:
  a) przygotowanie systemu oceniania,
  b) kryteria oceny dla poszczególnych stanowisk,
  c) narzędzia oceny – karty oceny, arkusze rozmowy oceniającej,
  d) pokonanie oporu pracowników, polityka informacyjna.
 3. Umiejętności oceniania :
  a) metody obserwacji jako przygotowanie się do oceny,
  b) tzw. „wydarzenia krytyczne”,
  c) dokonanie oceny na gotowej karcie,
  d) przeprowadzenie rozmów oceniających z podwładnymi,
  e) gromadzenie i opracowanie wyników – wykorzystywanie efektów oceny do realizacji zakładanych celów.
 4. Przygotowanie się do efektywnej rozmowy:
  a) plan rozmowy oceniającej w oparciu o założone cele spotkania,
  b) wykorzystywane dokumenty (karta oceny, arkusz rozmowy),
  c) oceny bieżące i wydarzenia krytyczne.
 5. Sposoby prowadzenia spotkania – rodzaje rozmowy oceniającej:
  a) ze względu na typ relacji przełożony – podwładny,
  b) zależne od sposobu zarządzania zespołem.
 6. Scenariusze rozmowy oceniającej:
  a) kolejność podejmowanych kryteriów oceny,
  b) formy przekazywania informacji zwrotnych.
 7. Otwarcie spotkania oceniającego (jak rozpocząć?):
  a) atmosfera i klimat rozmowy,
  b) plan spotkania,
  c) zdefiniowanie celu spotkania,
  d) określenie ról rozmówców i formy rozmowy.
 8. Dokumenty wykorzystywane podczas rozmowy oceniającej:
  a) karta oceny pracownika,
  b) skala ocen,
  c) arkusz rozmowy oceniającej,
  d) arkusz wniosków końcowych oceny.
 9. Zakończenie spotkania (jak zamknąć rozmowę oceniającą?):
  a) zmotywowanie pracownika,
  b) plan rozwoju podwładnego i sposoby realizacji,
  c) efekt „świeżości”.
 10. Zasady komunikacji podczas rozmowy oceniającej (jak zwiększyć jej efektywność?):
  a) jak przekazywać informacje pozytywne – pochwały,
  b) sposoby konstruktywnej krytyki,
  c) kolejność omawianych tematów w celu zmotywowania pracowników,
  d) wykorzystanie zasad komunikacji niewerbalnej.
 11. Najczęściej spotykane problemy podczas rozmowy:
  a) „negocjowanie” ocen,
  b) postawy podwładnych,
  c)  w obiektywizmie przekazywanych informacji,
  d) jak sobie radzić z powstałymi emocjami,
  e) jak odpowiadać na trudne pytania ocenianego pracownika.
 12. Błędy w ocenianiu wynikające z funkcjonowania człowieka i sposoby ich eliminowania:
  a) błąd kaskady ocen,
  b) efekt aureoli,
  c) błąd wąskiego oka,
  d) błąd krótkiej pamięci,
  e) syndrom „bo ty…”,
  f) efekt pierwszeństwa i świeżości,
  g) efekt kontrastu,
  h) błędy z powodu uprzedzeń,
  i) inne czynniki wpływające na błędne ocenianie – wynikające ze środowiska.

Informacje dodatkowe:

Agenda:

Dzień 1 – godziny: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2 – godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) CENA: 500 zł