Coaching procesu sprzedaży jest kierowany do zespołów sprzedażowych: doradców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych czy konsultantów.

Celem coachingu jest poprawa efektywności działania zespołu sprzedażowego (lub poszczególnych jego członków), co przełoży się na poprawę jego wyników.

Coach pracuje zarówno z całym zespołem, jak i poszczególnymi jego członkami.

W ramach współpracy coach uczestniczy we wspólnych wizytach handlowych z członkami zespołu sprzedażowego, celem których jest weryfikacja wiedzy, a także etapu rozwoju pracownika (klienta). W trakcie sesji coachingowej odbywanej po wizytach handlowych coach dokonuje wspólnie z Klientem analizy jego pracy, zaangażowania, a także opracowuje modele wsparcia dla klienta.

W trakcie sesji coachingowej coach, wykorzystując narzędzia coachingowe oraz własne doświadczenie, pracuje nad:

 • wyzwoleniem potencjału klienta,
 • rozwojem komunikatywności,
 • efektywnym wykorzystywaniem dostępnej wiedzy sprzedażowej (narzędzia sprzedażowe),
 • eliminacją wewnętrznych ograniczeń i przekonań klienta.

Efekt coachingu operacyjnego zespołu sprzedaży

 • Zaplanowanie działań rozwojowych członków zespołu sprzedaży (plan sesji coachingowych, szkolenia sprzedażowe). Wskazówki dla kierownictwa i managerów dotyczących wsparcia pracownika działu handlowego w codziennej pracy.
 • Wzrost umiejętności działu handlowego.
 • Osiąganie lepszych wyników sprzedażowych.
 • Wskazówki dotyczące strategii sprzedaży i rozwoju działu sprzedaży.
 • Uzupełnienie lub zmiana obowiązujących standardów sprzedażowych.
 • Rozwój strategii sprzedaży.

Program szkolenia

1. COACHING OPERACYJNY ZESPOŁÓW SPRZEDAŻY

 • Wyzwania współczesnego rynku wobec pracowników sprzedaży i szefów sprzedaży.
 • Zdobywanie przewagi konkurencyjnej przy pomocy odpowiedniego zarządzania.
 • Różne rodzaju coachingu – informacje ogólne.
 • Podstawowe zasady i mechanizmy wykorzystywane w procesie coachingu operacyjnego.
 • Cechy dobrego menadżera – coacha.

2. FORMY COACHINGU OPERACYJNEGO W SPRZEDAŻY I METODY PRACY

 • Przygotowanie się do coachingu pracownika sprzedaży.
 • Coaching indywidualny:
  – wspólna wizyta u klienta,
  – rozmowa twarzą w twarz.
 • Coaching grupowy.
 • Klasyfikacja zachowań lidera – szefa sprzedaży:
  – zachowania instruujące,
  – zachowania wspierające.
 • Jak realizować coaching w praktyce/wspólna praca.

3. NOWOCZESNE STYLE KIEROWANIA ZESPOŁEM I ICH ZASTOSOWANIE W COACHINGU OPERACYJNYM

 • Zarządzanie sytuacyjne wg Kena Blancharda.
 • Kim jestem – mój preferowany styl zarządzania.
 • Style skutecznego kierowania poszczególnymi typami pracowników:
  – S 1 Styl instruujący, czyli prowadzenie za rękę.
  – S 2 Styl konsultujący, czyli ręka na pulsie.
  – S 3 Styl wspierający, czyli pomocna dłoń.
  – S 4 Styl delegujący, czyli pozostawianie wolnej ręki.

4. DIAGNOZOWANIE ETAPU ROZWOJU PRACOWNIKA I POTRZEB ROZWOJOWYCH

 • Diagnozowanie etapu rozwoju na poziomie kompetencji i zaangażowania:
  – Etap R 1 entuzjastyczny początkujący a potrzeby pracownika.
  – Etap R 2 uczeń pozbawiony złudzeń a potrzeby pracownika.
  – Etap R 3 zdolny, ale ostrożny wykonawca, a potrzeby pracownika.
  – Etap R 4 samodzielny pracownik a potrzeby pracownika.
 • Dopasowanie i niedopasowanie do odpowiedniego etapu rozwoju – co powinienem robić? Ćwiczenia.
 • Cele coachingu w sprzedaży i klasyfikowanie potrzeb rozwojowych pracowników na trzech płaszczyznach:
  – Rozwój wiedzy (techniki sprzedaży, typologia klienta, zarządzanie lejkiem).
  – Rozwój umiejętności (np. sposób prowadzenia spotkania, prezentacji, domykanie sprzedaży).
  – Zmiana postawy (np. nastawienie na budowanie długofalowych relacji).
 • Cykl rozwoju – cykl regresyjny – „szufladkowanie pracownika“.

5. STRUKTURA ROZMOWY COACHINGOWEJ

 • Przygotowanie siebie, klienta/pracownika, miejsca.
 • Kontrakt.
 • Zachęcenie pracownika do samooceny.
 • Przekazanie informacji zwrotnej z uwzględnieniem informacji pozytywnej (co było dobrze), negatywnej (co jest do poprawy) oraz wskazanie konkretnych przykładów zachowań i wypowiedzi.
 • Wnioski rozwojowe – jakie działania trzeba podjąć.
 • Zakres wsparcia (kto, co, kiedy?).
 • Zmotywowanie do działania.
 • Podsumowanie ustaleń.
 • Arkusz oceny wspólnej pracy – wypracowanie modelu.
 • Arkusze obserwacyjne – wizyta handlowa.
 • Arkusz oceny spotkania – struktura rozmowy coachingowej.

6. AUTORYTET I KOMUNIKACJA SZEFA SPRZEDAŻY – PODSTAWA POWODZENIA COACHINGU

 • Autorytet szefa sprzedaży.
 • Bariery w komunikacji szefa sprzedaży.
 • Język reaktywny a proaktywny w komunikacji z pracownikiem.
 • Narzędzia kontroli rozmowy.
 • Rodzaje pytań i pytania w coachingu operacyjnym – sprzedażowym.
 • Zwroty ułatwiające komunikację z pracownikiem.

7.NARZĘDZIA W COACHINGU OPERACYJNYM ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACY

 • Standard pracy.
 • Standard wizyty.
 • Ocena okresowa pracownika.
 • System raportowania.

8. TRUDNE SYTUACJE I WYZWANIA W COACHINGU

 • Kiedy nie zaczynać coachingu i przerwać sesję?
 • Reakcje pracowników i metody postępowania.
 • Wyzwania w coachingu operacyjnym – trudne decyzje.
 • Błędy popełniane przez szefów sprzedaży.

Czas trwania: 16 godzin

Cena: 1600,00 zł