Coaching procesu sprzedaży jest kierowany do zespołów sprzedażowych: doradców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych czy konsultantów.

Celem coachingu jest poprawa efektywności działania zespołu sprzedażowego (lub poszczególnych jego członków), co przełoży się na poprawę jego wyników.

Coach pracuje zarówno z całym zespołem jak i poszczególnymi jego członkami.

W ramach współpracy Coach uczestniczy we wspólnych wizytach handlowych z członkami zespołu sprzedażowego, celem których jest weryfikacja wiedzy, a także etapu rozwoju pracownika (Klienta). W trakcie sesji coachingowej odbywanej po wizytach handlowych Coach dokonuje wspólnie z Klientem analizy jego pracy, zaangażowania, a także opracowuje modela wsparcia dla Klienta.

W trakcie sesji Coachingowej, Coach wykorzystując narzędzia coachingowe, oraz własne doświadczenie, pracuje nad:

 • wyzwoleniem potencjału Klienta,
 • rozwojem komunikatywności
 • efektywnym wykorzystywaniem dostępnej wiedzy sprzedażowej (narzędzia sprzedażowe)
 • eliminacją wewnętrznych ograniczeń i przekonań Klienta

Efekt Coachingu operacyjnego zespołu sprzedaży

 • Zaplanowanie działań rozwojowych członków zespołu sprzedaży (plan sesji coachingowych, szkolenia sprzedażowe). Wskazówki dla kierownictwa i managerów dotyczących wsparcia pracownika działu handlowego w codziennej pracy.
 • Wzrost umiejętności działu handlowego
 • Osiąganie lepszych wyników sprzedażowych
 • Wskazówki dotyczące strategii sprzedaży i rozwoju działu sprzedaży.
 • Uzupełnienie lub zmiana obowiązujących standardów sprzedażowych.
 • Rozwoju strategii sprzedaży.

Program Szkolenia:

1. COACHING OPERACYJNY ZESPOŁÓW SPRZEDAŻY

 • Wyzwania współczesnego rynku wobec pracowników sprzedaży i szefów sprzedaży
 • Zdobywanie przewagi konkurencyjnej przy pomocy odpowiedniego zarządzania
 • Różne rodzaju coachingu – informacje ogólne
 • Podstawowe zasady i mechanizmy wykorzystywane w procesie coachingu operacyjnego
 • Cechy dobrego menadżera – coach’a

2. FORMY COACHINGU OPERACYJNEGO W SPRZEDAŻY I METODY PRACY

 • Przygotowanie się do coachingu pracownika sprzedaży
 • Coaching indywidualny
  – Wspólna wizyta u Klienta
  – Rozmowa twarzą w twarz
 • Coaching grupowy
 • Klasyfikacja zachować Lidera – Szefa Sprzedaży
  – Zachowania instruujące
  – Zachowania wspierające
 • Jak realizować coaching w praktyce/wspólna praca

3. NOWOCZESNE STYLE KIEROWANIA ZESPOŁEM I ICH ZASTOSOWANIE W COACHINGU OPERACYJNYM

 • Zarządzanie sytuacyjne wg Kena Blancharda
 • Kim jestem – mój preferowany styl zarządzania
 • Style skutecznego kierowania poszczególnymi typami pracowników
  – S 1 Styl instruujący, czyli prowadzenie za rękę
  – S 2 Styl konsultujący, czyli ręka na pulsie
  – S 3 Styl wspierający, czyli pomocna dłoń
  – S 4 Styl delegujący, czyli pozostawianie wolnej ręki

4. DIAGNOZOWANIE ETAPU ROZWOJU PRACOWNIKA I POTRZEB ROZWOJOWYCH

 • Diagnozowanie etapu rozwoju na poziomie kompetencji i zaangażowania
  – Etap R 1 entuzjastyczny początkujący, a potrzeby pracownika
  – Etap R 2 uczeń pozbawiony złudzeń, a potrzeby pracownika
  – Etap R 3 zdolny, ale ostrożny wykonawca, a potrzeby pracownika
  – Etap R 4 samodzielny pracownik, a potrzeby pracownika
 • Dopasowanie i niedopasowanie do odpowiedniego etapu rozwoju – co powinienem robić? Ćwiczenia
 • Cele coachingu w sprzedaży i klasyfikowanie potrzeb rozwojowych pracowników na trzech płaszczyznach:
  – Rozwój wiedzy (techniki sprzedaży, typologia klienta, zarządzanie lejkiem)
  – Rozwój umiejętności (np. sposób prowadzenia spotkania, prezentacji, domykanie sprzedaży)
  – Zmiana postawy (np. nastawienie na budowanie długofalowych relacji)
 • Cykl rozwoju – Cykl regresyjny – „szufladkowanie pracownika“.

5. STRUKTURA ROZMOWY COACHINGOWEJ

 • Przygotowanie siebie, klienta/pracownika, miejsca.
 • Kontrakt
 • Zachęcenie pracownika do samooceny
 • Przekazanie informacji zwrotnej uwzględnieniem informacji pozytywnej (co było dobrze), negatywnej (co jest do poprawy) oraz wskazanie konkretnych przykładów zachowań
  i wypowiedzi
 • Wnioski rozwojowe – jakie działania trzeba podjąć
 • Zakres wsparcia (kto, co, kiedy?)
 • Zmotywowanie do działania
 • Podsumowanie ustaleń
 • Arkusz oceny wspólnej pracy – wypracowanie modelu
 • Arkusze obserwacyjne – wizyta handlowa
 • Arkusz oceny spotkania – struktura rozmowy coachingowej

6. AUTORYTET I KOMUNIKACJA SZEFA SPRZEDAŻY – PODSTAWA POWODZENIA COACHINGU

 • Autorytet szefa sprzedaży
 • Bariery w komunikacji szefa sprzedaży
 • Język reaktywny, a proaktywny w komunikacji z pracownikiem
 • Narzędzia kontroli rozmowy
 • Rodzaje pytań i pytania w coachingu operacyjnym – sprzedażowym
 • Zwroty ułatwiające komunikację z pracownikiem

7.NARZĘDZIA W COACHINGU OPERACYJNYM ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACY

 • Standard pracy
 • Standard wizyty
 • Ocena okresowa pracownika
 • System raportowania

8. TRUDNE SYTUACJE I WYZWANIA W COACHINGU

 • Kiedy nie zaczynać coachingu i przerwać sesję?
 • Reakcje pracowników i metody postępowania
 • Wyzwania w coachingu operacyjnym – trudne decyzje
 • Błędy popełniane przez szefów sprzedaży

Czas trwania: 16 godzin

Cena: 1600,00 zł