Liczba godzin: 16 godzin  

Cena szkolenia: 1400zł 

Warunki uczestnictwa: 

 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w 
 • sekretariacie College Medyczny);
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu 
 • końcowego.

Cel szkolenia:  

Celem tego szkolenia jest pokazanie użyteczności coachingu w praktyce menedżerskiej. „Ludzie są jak kwiaty, stworzeni do tego, aby się rozwijać” – ten cytat André Liége doskonale oddaje to, do czego służy coaching. Do ciągłego rozwoju. Cześć menedżerów nadal nie docenia rozmowy z pracownikiem. Brakuje im zrozumienia istoty coachingu i „miękkich” kompetencji, aby konstruktywnie rozmawiać z pracownikami. Uważają, że dialog oparty na partnerskich relacjach będzie postrzegany przez pracownika jako słabość szefa. To szkolenie ma ambicje, aby zmienić to przekonanie i dostarczyć menedżerom umiejętności słuchania, rozmawiania, budowania dialogu, wzajemnego szacunku, doceniania i zaufania. A to, według wielu współczesnych znawców zarządzania, są cechy prawdziwego lidera. 

Grupa docelowa: 

Szkolenie przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą poznać i przyswoić techniki coachingowe oraz ich zastosowania w zarządzaniu. Szkolenie polecamy również menedżerom i partnerom biznesowym funkcji HR. 

Ramowy program kursu: 

 1. Wprowadzenie do coachingu menedżerskiego i współpracy w zespole. 
 2. Czym jest coaching. 
 3. Istota coachingu. 
 4. Cechy coacha. 
 5. Mentalność managera coacha. 
 6. Menedżer w roli coacha – zarządzanie coachingowe. 
 7. Coaching menedżerski w praktyce. 
 8. Coachowanie zespołów i wdrażanie coachingu w zespołach. 
 9. Budowanie planu treningowego, czyli osobisty plan działania oraz jak zastosować nową wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej i włączyć coaching do swojego stylu przywództwa. 

Efekty uczenia się: 

Uczestnik podczas szkolenia nabywa niezbędne umiejętności w branży HR. 

Prowadzący zajęcia: 

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy. 

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp. 

Zapewniamy: 

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), 
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł, 
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.