SZKOLENIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich grup zawodowych. Podczas szkolenia pracownicy zaznajamiają się z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

organizację ochrony przeciwpożarowej
ewakuację ludzi i mienia
sprzęt gaśniczy
sposoby zapobiegania pożarom
Podczas zajęć przeprowadzane są ćwiczenia z zasad postępowania pracowników w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego
Całe szkolenie p.poż. trwa 4 godziny, po szkoleniu można powierzyć przeszkolonemu pracownikowi obowiązki w zakresie ochrony przeciw pożarowej oraz organizacji ewakuacji.

Zgodnie z art. 2091 znowelizowanej Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460 z 2008 r.) pracodawca jest obowiązany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Szkoła College Medyczny oferuje państwu szkolenia ppoż. obejmujące swoimi zagadnieniami nie tylko zasady gaszenia, aktualne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej ale wiele innych zasad niezbędnych podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

Szkolenie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników – przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

1. Szkolenie Wstępne
organizowane przed przyjęciem pracownika do pracy; obejmuje zapoznanie z ogólnymi przepisami ppoż., zachowaniem podczas pożaru i innych zdarzeń, obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego, zadań podczas ewakuacji.

2. Podstawowe
organizowane według potrzeb po ustaleniu z pracodawcą np. raz na 5 lat; obejmuje szczegółową tematykę:
– przepisów ppoż.,
– zasad gaszenia pożaru,
– obsługi gaśnic i urządzeń gaśniczych,
– zachowania się podczas pożaru i ewakuacji,
– wskazanie zadań dla osób odpowiedzialnych za ewakuacje
2. Inne
Przeprowadzanie próbnej ewakuacji dla firm z udziałem Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej,Inspektorów ds. BHP oraz Ratowników Medycznych która powinna być przeprowadzana w zakładach pracy co najmniej raz na 2 lata.
Pierwsza pomoc

Zgodnie z polskim prawem pracy, w każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym pracowników, musi znajdować się osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Prowadzimy szkolenia z tego zakresu, naszymi instruktorami są osobyz wieloletnim stażem w służbach medycznych i ratowniczych. Część wykładowa szkoleń poparta jest praktyczną, dzięki której kursanci nabierają nawyków niezbędnych do szybkiego działaniaw razie wypadku.

*Cennik usług szkoleń BHP i PPOŻ w zakładce DOZÓR BHP dla firm

*Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte

Podstawa prawna :

1. art. 2373 § 21 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”
2. art. 2373 § 2 k.p.: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”
3. art.207§2 K.P. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
Ryzyko zawodowe – rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

4. art.207§1 K.P. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.