Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w najbardziej aktualną wiedzę z zakresu nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej od 1 czerwca 2017r. oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa.

Liczba godzin: 35

Ramowy program szkolenia:

 1. Zagadnienia ogólne.
 1. Zakres obowiązywania:
  1. – europejska współpraca administracyjna – zasady, tryb prowadzenia;
 2. Ogólne zasady postępowania administracyjnego po nowelizacji
  1. Nowe zasady ogólne – ich praktyczne znaczenie dla organu:
  2. zasada przyjaznej interpretacji prawa,
  3. zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności,
  4. zasada pewności prawa,
  5. zasada współdziałania organów dla dobra postępowania,
  6. zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych.
 1. Wszczęcie postępowania administracyjnego.
  1. Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania;
  2. Interes prawny;
  3. Kontrola formalna wniosku;
   1. Uzupełnianie braków formalnych pism według nowych zasad.
   2. – Braki istotne i nieistotne pism.
 2. Postępowanie przed organem I instancji.
  1. Terminy załatwiania spraw;
  2. Ponaglenie;
  3. Zażalenie a ponaglenie, czyli narzędzia zwalczania opieszałości organów w postępowaniu administracyjnym;
  4. Bezczynność i przewlekłość postępowania;
  5. Terminy procesowe w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji;
  6. Nowe zasady doręczeń
   1. charakter czynności i ich znaczenie dla  dalszego postępowania;
   2. doręczenia elektroniczne;
  7. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów;
  8. Nowe elementy postępowania dowodowego;
  9. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony;
  10. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony;
  11. Inicjatywa dowodowa;
  12. Mediacja – nowa instytucja w kodeksie;
  13. Postępowanie uproszczone;
  14. Zawieszenie i umorzenie postępowania.
  15. Koszty postępowania – uregulowania uwzględniające nowe instytucje kodeksowe.
 3.  Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu po nowelizacji.
  1. Decyzje administracyjne
   1. rodzaje i charakter oraz skutki,
   2. ossentialia negotii decyzji,
   3. zrzeczenie się prawa do odwołania,
   4. nowy zakres pouczenia,
   5. prawomocność;
  2. Ugoda administracyjna;
  3. Milczące załatwienie sprawy – nowość na gruncie postępowania administracyjnego.
 4. Postępowanie odwoławcze na nowych zasadach.
  1. Rozstrzygnięcia organu I i II instancji i ich charakter;
  2. Nowe zasady uchylania decyzji i przekazywania sprawy do ponownego rozpatrzenia;
  3. Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
  4. Decyzje formalne i merytoryczne;
  5. Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie i decyzję organu I instancji;
  6. Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy;
  7. Nowe zasady zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego;
  8. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.
 1. Administracyjna kara pieniężna.
  1. Zasady nakładania lub wymierzania kary;
  2. Udzielanie ulg.
 2. Warsztaty praktyczne.

 Po przeprowadzonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie posiadał następujące:

 

wiadomości:

– o znowelizowanych przepisach kodeksu postępowania administracyjnego i ich praktycznym zastosowaniu,

– o skutkach nowelizacji przepisów proceduralnych dla bieżącej działalności urzędowej,

– o zakresie stosowania KPA do spraw prowadzonych na podstawie innych ustaw wybranych ustaw i rozporządzeń stosowanych w administracji publicznej;

umiejętności:

– prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego;

– prawidłowego redagowania i wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów zgodnie z nowymi wymaganiami;

– rozróżniania spraw, w których Kodeks postępowania administracyjnego jest stosowany, od spraw, których załatwienie nie wymaga stosowania przepisów postępowania administracyjnego.