Szkolenie zawiera przygotowanie teoretyczne i praktyczne z wyszkolenia strzeleckiego pracowników ochrony fizycznej, w tym do egzaminu umożliwiającego otrzymanie „Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni”.

Czas trwania: 35 godzin.

Koszt uczestnictwa: 350,00 zł.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest wydawane przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym pracownicy ochrony wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zatrudnieni przez:

 1. przedsiębiorców i jednostki organizacyjne, którzy powołali wewnętrzne służby ochrony,
 2. przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia mogą zostać dopuszczeni do posiadania broni w czasie wykonywania tych zadań w trybie przepisów Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (DzU z 2012 r. poz. 576).

Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez komendanta wojewódzkiej Policji właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu pracownika ochrony.

Organ Policji wyda pracownikowi ochrony „Legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni”, jeżeli spełni on wymogi formalne oraz wykaże się znajomością przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Zakres programowy obejmuje zagadnienia:

 1. Przepisy dotyczące posiadania i użytkowania broni.
 2. Budowa i zasada działania broni, w tym:
 • działanie, przeznaczenie i charakterystyki techniczne pistoletu, pistoletu maszynowego, karabinka oraz strzelby gładkolufowej na wybranych przykładach.
 • podstawy celnego strzelania.
 • rozkładanie i składanie broni.
 • najczęściej występujące przyczyny i objawy zacięcia broni oraz sposoby skutecznego ich usuwania.
 1. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią:
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią,
 • zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy.
 1. Techniki posługiwania się bronią:
 • techniki szybkiego sięgania po broń,
 • przyjmowanie postaw strzeleckich,
 • strzelanie (przygotowawcze, szkolne, dynamiczne, sytuacyjne).