Kurs: Statut szkoły i zasady jego tworzenia

Kurs  – Statut szkoły i zasady jego tworzenia   Liczba godzin: 16h Cena kursu – 1400 zł. PROGRAM SZKOLENIA: Zasady tworzenia statutu. Obowiązkowe elementy każdego statutu. Struktura statutu. Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu. Zadania organów szkoły. Zadania zespołów nauczycielskich. Procedury postępowania przy wprowadzaniu zmian. Zgłaszanie dokumentu do organu nadzoru/kuratorium.

Kurs: Odpowiedzialność i ryzyko zawodowe pracowników oświaty

Liczba godzin: 16h Cena kursu – 1400 zł PROGRAM SZKOLENIA: Wymagania BHP dla obiektów szkolnych. Obowiązki dyrektora placówki z zakresu BHP wobec nauczycieli i innych pracowników placówki oświatowej. Zagrożenia i ryzyka związane z pracą w placówkach oświatowych. Zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć z uczniami. Postępowanie podczas wypadku nauczyciela lub innego pracownika szkoły. Wypadek ucznia. Postepowanie w najczęstszych sytuacjach. Odpowiedzialność karna, pracownicza, cywilna pracowników…

Kurs: Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

Cel kształcenia: Uczestnicy: poznają uzależnienia substancjalne, behawioralne, kompulsje oraz ich przyczyny i konsekwencje będą potrafili przeprowadzić diagnozę pod kątem zapotrzebowania na oddziaływania profilaktyczne za pomocą odpowiednich metod i technik badawczych oraz poprawnie zinterpretować wyniki badań diagnostycznych nabędą umiejętność, na podstawie przeprowadzonej diagnozy, zaplanowania działania profilaktycznego w szkole/placówce oświatowej poznają zakres umiejętności i kompetencji wymagany, by zajmować się profilaktyką uzależnień będą potrafili zmierzyć skuteczność działań profilaktycznych planując…