Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

13.05 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

13 maja @ 08:00 - 16:00

Adresaci szkolenia:

Osoby chcące podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym:

posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
nieposiadające kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
nieposiadające co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.
Ponadto opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która:

daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Treści kształcenia:

zapoznanie się ze strukturą organizacyjną żłobka i prowadzoną dokumentacją,
poznanie warunków i specyfiki pracy w żłobku lub klubie dziecięcym,
obserwacja, a następnie samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych,
obserwacja, a następnie prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi według wcześniej przygotowanych konspektów.

Metody pracy podczas szkolenia:

program szkolenia realizowany będzie w formie wykładów oraz przede wszystkim ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m.in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635 itp.

 

Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia

Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej,
wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych,
prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3,
prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka,
nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,
radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.

Cel kształcenia:

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Szczegółowy program kursu: https://college-med.pl/kursy-dla-opiekunow/kurs-dla-opiekuna-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym

Szczegóły

Data:
13 maja
Godzina:
08:00 - 16:00

Miejsce wydarzenia

Konsorcjum Naukowo Edukacyjne
ul. Duża 21
Kielce, świętokrzyskie 25-304 Poland
+ Google Map
Telefon:
535 60 60 14 | 730 207 730

Organizator

Konsorcjum Naukowo Edukacyjne