Nowości

CELE: Zadaniem treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów jest kształtowanie właściwych relacji z innymi osobami oraz relacji społecznych. Uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, uczą się samodzielności, zasad współżycia w społeczeństwie.

 

ADRESACI: Wszyscy pracownicy dydaktyczni Uczelni, prowadzący zajęcia ze studentami, rady pedagogiczne, pracownicy wszelkich placówek oświatowych, trenerzy, coachowie, facylitatorzy, menedżerowie, oraz liderzy zespołów, osoby pracujące w sektorze pomocy, wszyscy, którzy chcą zwiększyć świadomość siebie i rozwijać swoje kompetencje interpersonalne.

 

PROGRAM:

Trening dotyczy wszystkich możliwych celowych działań związanych
z kontaktem z drugą osobą czy grupą osób.
Cele treningu dotyczą osobowości i zachowań uczestników pod względem zmian właściwości i mechanizmów psychicznych. Dąży się do rozwoju takich cech jak: kreatywność, wytrwałość, zdolność do podejmowania decyzji, ale również poczucie wspólnoty, społecznej odpowiedzialności i odwagi.

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów odbywa się poprzez realizowane cele:

– prowadzenie treningu zachowań społecznych,

– rozwój gotowości i umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów, porozumiewania się w formach alternatywnych i werbalnych oraz samodzielności w myśleniu, działaniu i wypowiadaniu się,

– wzbogacanie słownictwa,

– zachęcanie i wdrażanie do samodzielnych wypowiedzi – wypowiadanie próśb, życzeń, pytań,

– nauka pisania podań i wypełniania dokumentów, załatwiania spraw urzędowych,

– kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

– poznawanie zasad partnerstwa poprzez naukę współpracy w grupie,

– rozwijanie cech moralnych takich jak życzliwość, sprawiedliwość, szacunek, koleżeńskość poprzez pomaganie innym,

– poszanowanie cudzej własności,

– nabycie i doskonalenie umiejętności stosownego zachowania się w miejscach publicznych,

– wzmocnienie poczucia sprawczości pozytywnej,

– nauka radzenia sobie ze stresem i konfliktami w zespole,

– wspieranie osób chętnych do podjęcia pracy w opanowaniu umiejętności niezbędnych do jej znalezienia i utrzymania,

– realizacja potrzeb: przynależności, szacunku, uznania, samorealizacji,

– nauka pisania CV, listu motywacyjnego i podania o pracę,

– motywowanie uczestników do podnoszenia kwalifikacji,

– poznawanie nowych form aktywności twórczej poprzez wizyty w innych placówkach i instytucjach,

– zachęcanie do nawiązywania relacji z sąsiadami, zwracania się do nich
o pomoc,

– pokazywanie swoich mocnych stron i umiejętne wykorzystanie ich poprzez pomoc innym osobom,

– mobilizowanie uczestników do wychodzenia poza grupę osób niepełnosprawnych – zachęcanie ich do inicjowania pomocy oraz umiejętne odczytywanie sygnałów świadczących o chętnym przyjęciu pomocy,

– promowanie ośrodka poprzez udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych oraz akcjach charytatywnych.

 

CZAS TRWANIA: 16 h

CENA: 530 zł

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.

 

PO KUSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.