Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu:

 • zapoznanie z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera);
 • wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży;
 • wzbogacenie wiadomości i umiejętności dotyczących prowadzenia treningu umiejętności społecznych.

Uczestnik szkolenia:

 • pozna różne metody nauczania umiejętności społecznych;
 • nabędzie umiejętność planowania zajęć TUS-u;
 • nabędzie wiedzę teoretyczną  oraz umiejętności praktyczne do tworzenia programów i prowadzenia treningów umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej;
 • pozna różne formy, metody i techniki stymulujące szeroko pojęty rozwój społeczny;
 • pozna zasady pracy z kontraktem,  modele komunikacji z dziećmi i młodzieżą;
 • pozna metody aktywnego słuchania, wyrażania potrzeb, pracy z emocjami, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów, logopedów).

Czas trwania:

22 godziny dydaktyczne

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia:

 • wykład
 • prezentacje multimedialne
 • ćwiczenia praktyczne:
  – prezentacja i omówienie przypadków,
  – prezentacja i omówienie metod,
  – technik i narzędzi stosowanych w treningu umiejętności społecznych
  – ćwiczenia praktyczne
  – indywidualnie i w grupach
  – dyskusja
  – scenki / omawianie scenek

Program szkolenia:

 1. Diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych.
 2. Kompetencje prowadzącego trening umiejętności społecznych.
 3. Podstawy komunikacji interpersonalnej.
 4. Rozwijanie asertywności.
 5. Konflikty interpersonalne – jak sobie z nimi radzić.
 6. Planowanie i organizowanie TUS. Zasady doboru grupy.
 7. Kształtowanie motywacji. Motywowanie uczniów.
 8. Praca z emocjami.
 9. Odporność na stres.
 10. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z porażką.
 11. Trening autoprezentacji.

Cena szkolenia obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • kawę, herbatę,
 • zaświadczenie ukończenia kursu.

Cena szkolenia: 550zł

Cena dla studentów Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago-Centrum: 450zł