Kursy I Szkolenia

Temat:

Umowa o pracę oraz umowy cywilnoprawne jako tytułu do ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem rodzajów tych umów i podmiotów, z którymi umowy cywilnoprawne zostały zawarte.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Adresaci :

 • księgowi,
 • kadry,
 • pracodawcy,

Program :

 1. Rodzaje umów cywilnoprawnych i cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów umów
 2. Umowa o pracę oraz cechy tej umowy
 3. Sfera zainteresowania ZUS stwierdzonymi cechami charakterystycznymi dla innego rodzaju umowy – umowa zlecenie z cechami stosunku pracy czy umowa o dzieło z cechami umowy zlecenia
 4. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub realizowane na jego rzecz.
 5. Podstawa wymiaru składek pracownika wraz z wyłączenia mi wymienionymi w tzw. rozporządzeniu składkowym. Możliwość zastosowania niektórych wyłączeń do zleceniobiorców.
 6. Sposób ustalania podstawy wymiaru składek w przypadku umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą lub realizowanych na jego rzecz.
 7. Rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń, gdy jednym z nich jest umowa cywilnoprawna i umowa o pracę.
 8. Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy:
  • wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy,
  • długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika – 33 lub 14 dni,
  • wysokość wynagrodzenia chorobowego,
 9. Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a okres wyczekiwania – ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne.
 10. Okres zasiłkowy – zmiana sposobu zliczania niezdolności do pracy do tego samego okresu zasiłkowego
  • długość okresu zasiłkowego,
  • zasady ustalania długości okresu zasiłkowego,
  • wyczerpanie okresu zasiłkowego,
  • sytuacje pozwalające na otworzenie nowego okresu zasiłkowego
 11. Świadczenie rehabilitacyjne:
  • kto i kiedy ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?
  • zasad ubiegania się o przyznanie świadczenia,
  • wysokość świadczenia i zasady dokumentowania wypłaty świadczenia,
  • zasad waloryzacji podstawy wymiaru.
 12. Zasiłek opiekuńczy:
  • nad zdrowym dzieckiem, nad chorym dzieckiem i innym chorym członkiem rodziny,
  • kto nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego?
  • wysokość zasiłku opiekuńczego,
  • jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku opiekuńczego?
 13. Zasiłek macierzyński :
  • zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego,
  • zasad obliczania podstawy zasiłku macierzyńskiego i wysokość zasiłku macierzyńskiego w różnych przypadkach,
  • jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku macierzyńskiego?
 14. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników;
  • okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru
  • zasady obliczania wysokości zasiłku dziennego
  • uzupełnianie wynagrodzenia za pracę i innych składników płacowych do podstawy wymiaru zasiłku,
  • jakie składniki wynagrodzenia są uwzględniane lub nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku
  • jak ustalić wysokość podstawy przy niezdolności do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia
  • składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne i za okresy dłuższe w podstawie zasiłkowej,
  • zmiany wymiaru czasu pracy a zasad naliczania podstawy zasiłkowej,
  • kontynuowania lub obliczania podstawy zasiłkowej na nowo według zmienionych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.
 15. Rozliczanie wypłaconych świadczeń w ciężar składek:
  • Zasady rozliczania świadczeń
  • Odmienne zasady korygowania dokumentów w razie ustalenia nadpłaty lub niedopłaty świadczeń.

Czas trwania: 6h

Cena: 500 zł (obowiązuje przy utworzeniu się grupy liczącej min. 10 osób).

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

Prowadzący Dariusz Suchorowski:

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra polityki społecznej. Ponadto ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zajmuję się zawodowo od ponad 30 lat. Pracę rozpoczynał jako inspektor kontroli przeprowadzając kontrole płatników składek. Następnie kierował Wydziałem Kontroli Płatników Składek, zarządzając i nadzorując działania wszystkich inspektorów kontroli działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Od 2005 r. do 2020 r. pełnił w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracował z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat był również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.

Posiada szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną, nabytą w czasie pracy w ZUS, dotyczącą:

 • podlegania ubezpieczeniom,
 • ustalania podstaw wymiaru składek i wysokości składek,
 • ulg w opłacaniu składek tj. odroczeń terminów i rozkładania spłaty na raty,
 • przymusowego dochodzenie należności w postaci egzekucji administracyjnej i sądowej,
 • ustalanie ustawodawstwa właściwego,
 • świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

Posiadaną wiedzę przekazywał jako przedstawiciel ZUS na konferencjach, kursach, spotkaniach organizowanych przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych przekazywał również słuchaczom studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz na kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Od wielu lat jestem wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.