Uncategorized

Ilość godzin – 8h

 

Cena kursu – 450zł

 

Adresaci kursu: pracownicy i osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, osoby zarządzające spółkami osobowymi, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektorzy personalni, dział kadr oraz inne osoby zarządzające pracownikami w danej firmie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

 

Cel szkolenia – celem jest zapoznanie się z regulacjami w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych.

 

Program szkolenia: 

 1. Rodzaje umowy cywilnoprawnej.
 2. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia.
 3. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło.
 4. Umowy zlecenia – zasady rozliczania świadczeń.
 5. Umowy o dzieło – zasady rozliczania świadczeń.
 6.  Zasady ustalania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla zleceniobiorców:.
 7. Świadczenia ponoszone na rzecz osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 8. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

 

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na 80% zajęć oraz pozytywne zdanie wewnętrznego egzaminu końcowego.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.