Kursy I Szkolenia

Cel kursu: Poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Adresaci :

 • dla firm mających działalność w dwóch krajach UE,
 • dla małych i dużych przedsiębiorców,

Program :

 1. Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i ich zakres
 2. Umowy dwustronne
 3. Definicja pracy najemnej i na własny rachunek
 4. Generalna zasada Lex loci laboris w przepisach wspólnotowych i w umowach dwustronnych
 5. Odstępstwa od zasady generalnej – warunki konieczne do spełnienia aby zostało utrzymane ustawodawstwo kraju wysyłającego w przypadku pracowników delegowanych.
 6. Zasady dotyczące ustalenia ustawodawstwa właściwego w przypadku pracy naprzemiennej w co najmniej dwóch krajach UE i EOG
 7. Instytucja właściwa do ustalania ustawodawstwa i dokumentacja niezbędna do rozpatrzenia sprawy.
 8. Możliwość zawarcia porozumień wyjątkowych w sytuacjach niespełnienia warunków dotyczących delegowania lub pracy naprzemiennej i instytucja wyznaczona do realizacji tego zadania.
 9. Konsekwencje anulowania zaświadczeń A1 i tryb postępowania odwoławczego
 10. Możliwość stosowania prawa wspólnotowego do obywateli państw trzecich
 11. Odmienny sposób ustalanie podstawy wymiaru składek pracownika delegowanego i pracownika pracującego naprzemiennie w dwóch krajach

Czas trwania: 4h

Cena: 400zł (obowiązuje przy utworzeniu się grupy liczącej min. 10 osób).

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

Prowadzący Dariusz Suchorowski:

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra polityki społecznej. Ponadto ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zajmuję się zawodowo od ponad 30 lat. Pracę rozpoczynał jako inspektor kontroli przeprowadzając kontrole płatników składek. Następnie kierował Wydziałem Kontroli Płatników Składek, zarządzając i nadzorując działania wszystkich inspektorów kontroli działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Od 2005 r. do 2020 r. pełnił w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracował z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat był również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.

Posiada szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną, nabytą w czasie pracy w ZUS, dotyczącą:

 • podlegania ubezpieczeniom,
 • ustalania podstaw wymiaru składek i wysokości składek,
 • ulg w opłacaniu składek tj. odroczeń terminów i rozkładania spłaty na raty,
 • przymusowego dochodzenie należności w postaci egzekucji administracyjnej i sądowej,
 • ustalanie ustawodawstwa właściwego,
 • świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

Posiadaną wiedzę przekazywał jako przedstawiciel ZUS na konferencjach, kursach, spotkaniach organizowanych przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych przekazywał również słuchaczom studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz na kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Od wielu lat jestem wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.