Wszystkim Paniom składamy najlepsze życzenia w dniu ich święta i zapraszamy do udziału konkursie.

Dokończ zdanie i polub ten post na naszym fanpagu na portalu Facebook, a może voucher o wartości 500 zł trafi właśnie do Ciebie!
Rozstrzygnięcie konkursu i poznanie najciekawszej odpowiedzi już dziś po godzinie 15 na naszym profilu na portalu Facebook oraz na naszej stronie internetowej!

 

Regulamin konkursu na Portalu Facebook®

Dzień kobiet

 

 • 1

Definicje

 

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:

 • Fanpage oznacza profil publiczny College Medyczny przez organizatora w Serwisie Facebook® pod adresem https://www.facebook.com/CollegeMedyczny/
 • Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Dzień kobiet” przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
 • Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
 • Nagroda oznacza otrzymanie Vouchera na kurs/szkolenie o wartości 500 zł, o których mowa w § 6 ust 1. lit a Regulaminu.
 • Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu, podczas którego publikowane są Zadania Konkursowe.
 • Organizator oznacza College Medyczny Adrian Lipa, organ prowadzący Placówkę Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Kielcach, kod 25-305, ul. Wesoła 19/3, NIP: 959-143-33-61.
 • Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.
 • Serwis Facebook® oznacza serwis internetowy pod adresem: facebook.com.
 • Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
 • Zadanie Konkursowe oznacza post konkursowy umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a określający wymagania stawiane Uczestnikom przy tworzeniu Zgłoszeń Konkursowych oraz tematykę Zgłoszeń Konkursowych.
 • Zgłoszenie Konkursowe oznacza kreatywne rozwiązanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika i zamieszczenie go z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® Uczestnika w komentarzu pod jednym z postów konkursowych na Fanpage’u, stanowiących Zadanie Konkursowe zgodnie z wymogami określonymi w § 5 ust. 4 Regulaminu.

 

 • 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu jest College Medyczny Adrian Lipa z siedzibą w Kielcach. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
 2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji College Medyczny Adrian Lipa.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/CollegeMedyczny/ oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.
 7. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a https://www.facebook.com/CollegeMedyczny/

 

 • 3

Przedmiot i czas trwania konkursu

 

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za pośrednictwem Fanpage’a w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8.03.2019 r. i trwa do dnia 8.03.2019 do godziny 15:00. Czas trwania zadań konkursowych jest każdorazowo określany w poście, w którym pojawia się Zadanie Konkursowe.
 3. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania, nie później jednak niż do 08.03.2019.

 

 • 4

Warunki uczestnictwa i zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®;
  4. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu;
  5. opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage’u przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem ściany (wall’a) na Fanpage’u;
  6. świadomie przekazuje swoje dane osobowe jako laureat w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu.
 • 5

Przebieg Konkursu

 

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu co najmniej jednego Zgłoszenia Konkursowego.
 2. Zgłoszenie Konkursowe polega na zamieszczeniu komentarza wedle wytycznych z postu z Zadaniem Konkursowym. Zgłoszenie Konkursowe należy zamieścić w komentarzu pod danym Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym) z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® należącego do Uczestnika.
 3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego, umieszczonego w komentarzu pod Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym).
 4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego w przypadkach, w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 6. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Fanpage’a, Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
 7. Zgłoszenia Konkursowe, niespełniające wymogów określonych w ust. 3 – 6 Regulaminu, będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
 8. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.
 9. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 1 (jednego) Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia Konkursowego, według oceny Komisji Konkursowej, na wall’u organizatora.
 10. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalność pomysłu, nietuzinkowe wykonanie.
 11. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 5 osób.
 12. Laureat oraz osoby udostępniające Konkurs zostaną wyłonieni i ogłoszeni na ścianie (wallu) Fanpage’a w Serwisie Facebook® oraz na stronie internetowej college-med.pl do dnia 08.03.2019 r.
 13. Publikacji, o której mowa w ust. 12., będą podlegały nazwy użytkowników Serwisu Facebook® danego Laureata Konkursu oraz osoby, które polajkowały post jako pierwsze.
 • 6

Nagrody

 

 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
  1. Nagroda główna dla Laureata Konkursu – Voucher na kurs/szkolenie o wartości 500 zł do wykorzystania w terminie 6 miesięcy.
 2. Niewykorzystanie bonu w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.
 3. W przypadku wyboru studiów o wartości mniejszej niż Voucher, różnica nie będzie rekompensowana w żadnej formie. Natomiast w przypadku wyboru studiów droższych od bonu, różnicę zobligowany jest zapłacić Laureat okazujący się bonem.

 

 • 7

Wydanie nagrody

 

 1. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora listy Laureatów Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureatów Konkursu na ścianie (wall’u) Fanpage’a, przesłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany w komunikacie z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród, może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. komunikacja za pomocą Messenger ‘a) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.
 3. Laureat Konkursu zobowiązany jest do wpłacenia Organizatorowi 10 % wartości nagrody tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (co wynika z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późniejszymi zamianami), przy czym opłata ta musi być wniesiona najpóźniej w dniu wydania nagrody.
 4. Nagroda zostanie wydana Laureatowi Konkursu przez Organizatora w jego siedzibie po podpisaniu oświadczeń zawartych w protokole przekazania nagrody, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.
 • 8

Prawa autorskie

 1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem na czas trwania Konkursu oraz na trzy miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage’a.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
 3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w § 8 ust. 3., Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.
 4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.
 • 9

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Organizator konkursu. Przetwarzanie danych  osobowych  odbywać  się  będzie  na  zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016    w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych).
 2. Dane osobowe  uczestników  i  zwycięzcy  będą  przetwarzane  w  celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  1. imię i nazwisko (loginu Serwisu Facebook®),
  2. adres e-mail.
 5. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
  1. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
  2. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego.
 6. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
 7. Uczestnik Konkursu zezwala na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®, a także informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

 

 • 10

Reklamacje

 

 1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty na adres organizatora przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od daty ogłoszenia Laureata Konkursu.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z § 10 ust. 5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.
 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.
 6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

 

 • 11

Odpowiedzialność

 

 1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook®, dostęp do Konkursu na ścianie (wall’u) Fanpage’a może zostać czasowo zawieszony.
 2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie Facebook®.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w Serwisie Facebook®. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym, ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.
 6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową, wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.
 • 12

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage’u pojawi się stosowny komunikat.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u oraz stronie college-med.pl