COLLEGE MEDYCZNY ADRIAN LIPA

Realizuje usługę doradczą pt.” Usługa w zakresie zagadnień prawnych związanych z epidemią COVID-19 i jej skutków” w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Usługa doradcza polega w szczególności na:

– analizie prowadzonej działalności;

– analizie przepisów prawa i ograniczeń wynikających z Covid-19 dla placówek oświatowych.

– analizie i renegocjacji umowy na najem lokalu w kontekście możliwości zawieszenia lub obniżenia czynszu w czasie trwania pandemii Covid-19;

– analizie umów z klientami na świadczenie usług edukacyjnych w formie stacjonarnej, zdalnej lub mieszanej w celu zapewnienia ochrony przedsiębiorcy przed skutkami epidemii i podobnego działania siły wyższej;

– analizie potrzeb i ewentualnym opracowaniu regulaminów i procedur dotyczących funkcjonowania placówki oświatowej.

 

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.