Uncategorized

CELE: 

Poznanie przesłanek i celów oraz podstawowych regulacji prawnych dotyczących polityki równości płci. Zwiększenie wiedzy na temat polityki równości płci w kontekście obowiązujących przepisów prawnych w Polsce. Poznanie kluczowych pojęć związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn: gender (płeć społeczno-kulturowa), stereotypy płci, dyskryminacja ze względu na płeć.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli przedsiębiorstw, kadry zarządzającej przedsiębiorstw; pracowników/nic urzędów pracy, pracowników/nic organizacji pozarządowych, studentów/tek nauk społecznych i wszystkich zainteresowanych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Uczestnicy i uczestniczki poznają przesłanki i cele oraz podstawowe regulacje prawne dotyczące polityki równości płci w Unii Europejskiej, zwiększą wiedzę na temat polityki równości płci w kontekście obowiązujących przepisów prawnych w Polsce, poznają kluczowe pojęcia związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, nabędą umiejętność stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

PROGRAM:

  1. Podstawowe informacje odnośnie zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
  2. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja.
  3. Społeczne konsekwencje stereotypów i tradycyjnego podziału ról.
  4. Ekonomiczne konsekwencje stereotypów i tradycyjnego podziału ról.
  5. Równouprawnienie.
  6. Dyskryminacja na rynku pracy i w przedsiębiorstwach.
  7. Polityki równościowe – wdrażanie; przykłady dobrych praktyk

 

CZAS TRWANIA: 8h

CENA: 1000 zł

 

ZAPEWNIAMY: 

  • sale szkoleniowe
  • materiały dydaktyczne
  • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł