Kursy I Szkolenia

Adresaci:
– szkolenie dla działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych,
– dla pracowników służb zdrowia,
– osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS,
-osoby, które świadomie chcą się poruszać po rynku pracy, znać swoje uprawnienia i obowiązki, które muszą dopełnić, aby je uzyskać

Cel kursu: Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zasiłków i innych świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Uczestnicy po szkoleniu będą prawidłowo ustalać wymiar zasiłków m.in. przy zmianie etatu, stawki, uwzględnianiu różnych dodatków, wypłaty zasiłków na przełomie roku itp. Uczestnicy nabędą wiedzę na temat zasiłku macierzyńskiego i zasad jego wypłacania (urlop rodzicielski wykorzystywany w częściach, możliwość „pobrania” nadpłaconego zasiłku chorobowego z przysługującego zasiłku macierzyńskiego, itp.) Uczestnicy będą mogli poprzeć wiedzę teoretyczną praktycznymi ćwiczeniami, dzięki czemu szybciej przyswoją nowe umiejętności.

Program:

1. Prawo do zasiłku chorobowego – charakter ubezpieczenia i okres wyczekiwania
2. Sposób liczenia 33/14 dni wynagrodzenia chorobowego przy zmianie pracy, podjęciu dodatkowego wynagrodzenia czy pracy równoległej.
3. Nowe zasady liczenia okresu zasiłkowego:
a. Zliczanie okresów nieprzerwanej niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na okoliczności typu wypadek przy pracy czy niezdolność w okresie ciąży
b. Przerwy w niezdolności do pracy:
-znaczenie jednostki chorobowej przed i po przerwie,
-niezdolność po przerwie z kodem B
-niezdolność przed przerwą i po przerwie z kodem B
-niezdolność przed przerwą lub po przerwie będąca wynikiem wypadku przy pracy
-niezdolność po przerwie a przed przerwą świadczenie rehabilitacyjne
c. Sytuacje kiedy okresy niezdolności przed 1 stycznia 2022 r. stanowią cześć obecnego okresu zasiłkowego
d. Wpływ innego rodzaju zasiłku w czasie przerwy w niezdolności do pracy
e. Ograniczenie okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń
4. Wdrożenie Dyrektywy UE i jej wpływ na długość urlopu rodzicielskiego oraz wysokość zasiłku macierzyńskiego:
a. Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
b. Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego,
c. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
d. Zagrożony termin wdrożenia Dyrektywy – jaki to będzie mieć wpływ na prawa ubezpieczonych i obowiązki pracodawców i płatników zasiłków macierzyńskich.
5. Zasady ustalanie podstawy wymiaru zasiłków:
a. Generalna zasada ustalania podstawy wymiaru z 12 miesięcy sprzed zachorowania,
b. Sposób postepowania przy krótszym okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu,
c. Zasady uzupełniania miesięcy, w których była usprawiedliwiona nieobecność w pracy i odrzucania miesięcy z podstawy wymiaru,
d. Składniki wynagrodzenia, które nie stanowią podstawy wymiaru zasiłku,
e. Sposób przyjmowania do podstawy wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy kwartalne i roczne.

Czas trwania: 4h
Cena: 400 zł (obowiązuje przy utworzeniu się grupy liczącej min. 10 osób).
Zapewniamy:
– materiały szkoleniowe,
– wyposażone sale,
– kameralne grupy.
Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

Prowadzący Dariusz Suchorowski: Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra polityki społecznej. Ponadto ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zajmuję się zawodowo od ponad 30 lat. Pracę rozpoczynał jako inspektor kontroli przeprowadzając kontrole płatników składek. Następnie kierował Wydziałem Kontroli Płatników Składek, zarządzając i nadzorując działania wszystkich inspektorów kontroli działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Od 2005 r. do 2020 r. pełnił w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracował z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat był również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.
Posiada szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną, nabytą w czasie pracy w ZUS, dotyczącą:
– podlegania ubezpieczeniom,
– ustalania podstaw wymiaru składek i wysokości składek,
– ulg w opłacaniu składek tj. odroczeń terminów i rozkładania spłaty na raty,
– przymusowego dochodzenie należności w postaci egzekucji administracyjnej i sądowej,
– ustalanie ustawodawstwa właściwego,
– świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.
Posiadaną wiedzę przekazywał jako przedstawiciel ZUS na konferencjach, kursach, spotkaniach organizowanych przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych przekazywał również słuchaczom studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz na kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Od wielu lat jestem wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.